Bepalingen vooraf

 1. Onder website wordt verstaan alle webpagina’s waarvan de bestanden zijn opgeslagen op de webruimte van het domein www.JaJaworld.com en, met insluiting van voorgenoemde, gehyperlinkt zijn vanaf de hoofdpagina. Dit met inachtneming dat deze webpagina’s voldoen aan de critirium genoemd in “bepalingen vooraf”.
 2. De webpagina is elke pagina van deze website waarop een hyperlink staat naar deze disclaimer met als doel de disclaimer voor deze pagina te laten gelden.
 3. inhoud: hyperlinks, afbeeldingen, client-side scripts, geluids en videofragmenten. Dit zijn voorbeelden en deze zijn niet ter uitsluiting van andere vormen van inhoud.
 4. Onder gebruik(en) van deze website wordt verstaan: (in)laden, inloggen, opvragen, bekijken, raadplegen, (be)luisteren, plegen van rechtshandelingen (kopen). Zonder uitsluitsel van en beperking tot bovengenoemde voorbeelden.
 5. Gebruiker: natuurlijke en/of rechtspersoon die de pagina gebruikt.
 6. Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook.
 7. JaJa: JaJa import & export B.V.
 8. Misbruik: onder misbruik wordt verstaan misbruik van de website: het is niet toegestaan (delen van) de website te kopiëren, een aangepaste versie van de website onder een andere domein online te plaatsen, e-mail adressen of andere contactgegevens van de website af te nemen om hiermee misbruik te plegen, zoals spam. Tevens elke vorm van misbruik die hierboven niet is beschreven of aangeduid met een voorbeeld, maar waarvan de beschrijvingen te vinden zijn in de Nederlandse wet.

 

Disclaimer

 1. Bij het gebruik van deze website stemt U in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website.
 2. JaJa draagt er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken of toevoegingen hieraan te maken. Desalniettemin is JaJa niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud.
 3. JaJa staat er niet garant of waarborg voor of de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel is.
 4. JaJa is niet aansprakelijk voor schade:
  a) toegebracht door de website.
  b) voortvloeiend uit het gebruik van de website.
  c) in enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website.
  d) voortkomend uit de onmogelijkheid (één van de webpagina’s) van de website te kunnen raadplegen.
  Ook is JaJa gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade.
 5. JaJa behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website.
 6. JaJa behoudt zich het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is JaJa niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website.
 7. JaJa is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks.
 8. JaJa behoudt zich het recht om zonder kennisgeveing u de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen.
 9. De gebruiker vrijwaart JaJa, de werknemers van JaJa, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.